Address: Wadia Park Road, panchpir Chawdi, Ahmednagar, Maharashtra 414001

Renuka Nagar:Address: Bank Colony, Ahmadnagar, SH-27, Nagar Pune Road, Renuka Nagar,

Renukanagar, Maharashtra 414111

M.I.D.C: Address: Tarapur M.I.D.C., Boisar, Maharashtra 401504
Phone: 097682 78986